PERSONDATAPOLITIK

Opdateret d. 22/09-2021

Alle mennesker har ret til beskyttelse af deres personoplysninger, og hos Bøg Madsen Ejendomme ApS (CVR-nr. 25237544) arbejder vi aktivt for at leve op til dette ansvar. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler personoplysninger om lejere.

Bemærk, at de oplistede personoplysninger i denne politik kan blive behandlet i forbindelse med administrationen. Vi vil altid kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige, hvilket betyder at vi sjældent vil behandle alle de oplistede personoplysninger.

Hvilke informationer indsamler vi?

I forbindelse med dit lejeforhold kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

Lejer

 • Navn
 • CPR-nr.
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Fuldmagtsforhold
 • Varme- og vandforbrug samt øvrige eventuelle forbrugsoplysninger
 • Bankkontonummer
 • Adgangskort og nøgler
 • Betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforhold
 • Advarsler, påtaler og eksklusion
 • Dødsfald og konkurs

Erhvervsdrivende

 • Navn
 • CPR-nr.
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Erhverv
 • Stilling
 • Tegningsrettigheder
 • Billedlegitimation
 • Varme- og vandforbrug samt øvrige eventuelle forbrugsoplysninger
 • Bankkontonummer
 • Udlejningsforhold
 • Adgangskort og nøgler
 • Betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforholdet
 • Advarsler, påtaler og eksklusion
 • Dødsfald, rekonstruktion og konkurs

De indsamlede oplysninger er nødvendige for, at vi kan entydigt identificere dig og kommunikere med dig samt administrere lejeforholdet og sikre de hermed bundne rettigheder og forpligtelser. Da administrationen af dit lejeforhold således er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, bedes du orientere os om eventuelle ændringer heraf.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i henhold til den danske persondatalovgivning. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder, hvis vi behandler personoplysninger om dig.

Du har ret til:

 • At trække samtykke tilbage
 • Indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig og til at få en kopi heraf
 • At få urigtige personoplysninger rettet eller suppleret hos os (ret til berigtigelse)
 • At kræve dine personoplysninger slettet hos os, hvis vi ikke har en gyldig grund til at opbevare dem
 • At få vores behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis vi ikke har en gyldig grund til behandlingen
 • At få oplysning om alle modtagere, som vi har videregivet eller delt dine personoplysninger med, og at de pågældende modtagere underrettes om en berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt
 • Dataportabilitet
 • At gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger
 • Ikke at være genstand for en automatisk behandling
 • At klage til Datatilsynet eller indbringe en sag for domstolene, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder den danske persondatalovgivning.

Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine oplysninger vil vi overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning.

Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil være begrænset til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Såfremt vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere dig herom og indhente fit samtykke på forhånd.

Videregivelse af oplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål. I sådanne tilfælde må vores samarbejdspartnere ikke bruge de personlige oplysninger, som de modtager fra os, udover hvad der er tilladt i henhold til persondatalovgivningen. Endelig kan vi også dele dine personoplysninger som en del af en fælles transaktion, såsom en fusion eller salg af aktiver.

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling udenfor EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, indtil at ethvert krav i forbindelse med lejeforholdet er forældet, eller vi ikke længere har grundlag for opbevaringen, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle oplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Sikkerhed

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud, tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 år, og såfremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedrører en identificeret eller identificerbar person under 18 år, vil de pågældende oplysninger blive slettet.

Den hurtige udvikling vedrørende brugen af personoplysninger betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre nærværende politik.

Indsigt og klager

Du har et til at få oplyst, hvilke personlysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til: [email protected]. I forbindelse med fremsendelse af anmodningen skal du oplyse dit fulde navn samt din relation til os.

Når vi har modtaget din anmodning, undersøger vi, om vi kan identificere dig, og om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettighederne bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du frit og gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan vi dog opkræve et gebyr. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi enten opkræve et gebyr for at give oplysninger, træffe den ønskede foranstaltning eller afvise at efterkomme anmodningen. Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og vi kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

UDGIVER
Websitet ejes og publiceres af:
BØG MADSEN EJENDOMME APS
Filosofgangen 21,
5000 Odense C,
Danmark.
Telefon: +45 30270222
Email: [email protected]
www.bogmadsenejendomme.dk

Contact

KONTAKT

BØG MADSEN EJENDOMME

Kontakt os på nedenstående, hvad enten det drejer sig om ejendomservice
eller du ønsker at høre mere om vores lejeboliger.

Du kan kontakte os på kontoret man-tors fra kl. 09.00-13.00.

Nuværende lejer ved os

Skriv til os på mail (husk adresse i emnefelt)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Odense)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Nyborg)

Ønsker at bo til leje ved os

Skriv til os på mail
E-mail: [email protected] (udleje)

Copyright 2021 BØG MADSEN EJENDOMME

Contact